Theses 

Larp - kreativní trávení volného času – Lucie JÍROVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Lucie JÍROVÁ

Bakalářská práce

Larp - kreativní trávení volného času

LARP - creative use of free time

Anotace: Práce se zabývá poměrně známou volnočasovou aktivitou LARP. Na začátku se práce zabývá volným časem. Poté práce pokračuje vysvětlením, co je to LARP a čím se zabývá. Dále práce definuje pojem kreativita a inspirace, protože tyto pojmy jsou nedílnou součástí zvoleného tématu práce. Na tyto pojmy navazuje pojednání o kostýmu a hraní rolí, které je nedílnou součástí prací zvolené aktivity. Práce pokračuje kapitolou o schopnostech a dovednostech, které se při hraní LARPu rozvíjí a které si hráč osvojuje. Tyto schopnosti a dovednosti se dále využijí nejen při hraní LARPu, ale i v běžném životě. V praktické části práce navrhuje náměty a návody na kreativní využití volného času. Náměty a návody, které jsou v práci zvoleny se týkají LARPu. Výrobky v práci prezentované jsou částí vybavení, které by podle autora na LARPu nemělo chybět.

Abstract: This work deals with a relatively well-known free time activity LARP. At the beginning of the thesis deals with leisure. Then the thesis continues with an explanation what it is LARP. The thesis also defines the concept of creativity and inspiration, because these concepts are an integral part of the theme chosen thesis. These concepts followed by a treatise on the costume and role-playing, which is an integral part of the thesis of the chosen activity. Thesis continues chapter about the abilities and skills that are playing LARP develops and acquires a player. These skills are further utilize not only playing LARP, but also in everyday life. In the practical part of this thesis proposes suggestions and tutorials on creative use free time. Suggestions and tutorials, which are in thesis selected relate LARP. The products of the thesis presented are part of the equipment that the author did not be missing the LARP.

Klíčová slova: LARP, kreativita, dovednosti, schopnosti, inspirace, náměty, volný čas

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 4. 2013
  • Zveřejnit od: 5. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Irena Kovářová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 5.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 5. 4. 2013 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Teologická fakulta

Jak správně citovat práci

JÍROVÁ, Lucie. Larp - kreativní trávení volného času. Č. Bud., 2013. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Teologická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 2. 2019 08:39, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz