Věra Cihlářová

Bachelor's thesis

Pracovní migrace v České republice ve vztahu k Německu

Labour Migration in the Czech Republic in Relation to Germany
Anotácia:
Bakalářská práce se zabývá pracovní migrací v České republice se zaměřením na Německo. V první části jsou popsána teoretická východiska migrace, její dělení a motivace lidí k migraci. Zvláštní pozornost je věnována pracovní migraci a podmínkám vstupu občanů České republiky na německý pracovní trh, které platí do otevření německého pracovního trhu. Ve druhé části jsou analyzovány počty dlouhodobě a …viac
Abstract:
This bachelor thesis deals with labour migration in the Czech Republic with a special focus on Germany. The first part describes the theoretical background of migration, its classification and also people’s motivation why to migrate. The thesis concentrates especially on labour migration and on conditions enabling Czech people to work on the German job market. The second part analyses the amount of …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2011
  • Vedúci: Renata Burdiláková
  • Oponent: Martin Saska

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava