Jakub Klein

Bakalářská práce

Malá vodní elektrárna

Small Hydro Power Plant
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá vodní energetikou u nás, návrhem malé vodní elektrárny a na konec zhodnocením celého projektu. V rešeršní části jsem se zabýval hlavně typy vodních turbín, které jsou využívány v energetice. V praktické části jsem se zabýval danou lokalitou Ostrava-Svinov, vodní tok Odra. Z hydrologických údajů jsem navrhl turbínu pro malou vodní elektrárnu a v závěru jsem provedl energetické …více
Abstract:
This thesis deals with hydropower in our country, designing small hydro and evaluation at the end of the project. In the research part I focused mainly types of water turbines which are used in the energy sector. In the practical part I dealt with the site Ostrava-Svinov, watercourse Odra. From the hydrological data I have designed a turbine for small hydropower station and in the end I made the energetic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2016
  • Vedoucí: Mojmír Vrtek
  • Oponent: Ondřej Němček

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava