Theses 

Zaměření skutečného provedení stavby inženýrských sítí v obci Kohoutov – Anežka Kábrtová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Anežka Kábrtová

Bakalářská práce

Zaměření skutečného provedení stavby inženýrských sítí v obci Kohoutov

Measuring of a Real Construction Utilities in Kohoutov Village

Anotace: Předmětem bakalářské práce bylo zaměření skutečného provedení stavby inženýrských sítí v obci Kohoutov, konkrétně elektrického vedení Jednalo se o napojení do nové elektrické přípojky, kde bylo elektrické vedení vedeno pod zemí. Pro tuto práci byly využity metody trigonometrického určování výšek a podrobného polohového a výškového měření, kde byly body připojeny pomocí polygonového pořadu. Toto měření bylo zpracováno v počítačových programech Groma, Kokeš a Atlas DMT. Výsledná dokumentace obsahuje polohopisný a výškopisný plán.

Abstract: The subject of the thesis was Measuring of a Real Construction Utilities especially power line in Kohoutov village. The main subject of power line was connecting to the new distribution panel with wire underground. For the thesis was used trigonometrical measurement of heights and minor geodetic control. Points were connected by traverse. The measurement was processed in Groma, Kokeš and Atlas DMT. The final documentation include planimetric and hypsometric plan.

Klíčová slova: Inženýrské sítě, geodetické práce, polohopis, výškopis, Kokeš, Kohoutov

Keywords: Utilities, geodetic activities, planimetry, hypsography, Kokeš, Kohoutov

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2016
  • Vedoucí: Hana Staňková
  • Oponent: Rostislav Dandoš

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 6. 2019 05:10, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz