Martin LUFINKA

Bachelor's thesis

Návrh vidlicového motoru s lineárními elektromagnetickými aktuátory

Design of vee engine with linear electromagnetic actuators
Abstract:
Předkládaná bakalářská práce se zabývá komplexním návrhem prototypu vidlicového motoru se dvěma lineárními elektromagnetickými aktuátory. Jedná se zejména o návrh mechanické konstrukce, přídavné konstrukce potřebné k řízení a návrh samotných aktuátorů, ale práce se stručněji zabývá také problematikou řízení a to hlavně elektronickými spínači. Algoritmus řízení je pouze stručně popsán. Dále je zde řešena …more
Abstract:
The bachelor theses presents a complex design of the prototype V-engine with two linear electromagnetic actuators. These include the design of mechanical construction, additional structures for control and design of actuators themselves. But work also briefly deals with the issue of control and especially electronic switches. The control algorithm is only briefly outlined. There is also dealth with …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 5. 2016
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. František Mach, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

LUFINKA, Martin. Návrh vidlicového motoru s lineárními elektromagnetickými aktuátory. Plzeň, 2016. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/