Šárka Palovská

Bakalářská práce

Analýza neshod zjištěných v rámci certifikačních a recertifikačních auditů systémů managementu kvality

Analysis of Non-conformities Discovered through Certification or Re-certification Audits of Quality Management Systems
Anotace:
Hlavním předmětem této bakalářské práce je analýza množství a druhů neshod zjištěných v rámci certifikačních a nebo recertifikačních auditů při přechodu na novou normu ČSN EN ISO 9001:2016 [8]. Práce je rozdělena do dvou částí – teoretické a praktické. Teoretická část se zabývá problematikou řízení neshod zjištěných v průběhu auditů třetí stranou/certifikačními orgány/. Náplní praktické části je popis …více
Abstract:
The main subject of this bachelor thesis is the analysis of the number and types of non-conformities found in the framework of certification and / or recertification audits in the transition to the new standard ČSN EN ISO 9001:2016 [8]. The thesis is divided into two parts - theoretical and practical. The theoretical part deals with the issue of management of non-compliance found during third-party …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2019
  • Vedoucí: Jaroslav Nenadál
  • Oponent: Juraj Kliment

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta materiálově-technologická

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Management kvality