Bc. Ilona Haasová

Diplomová práce

Změna velikosti fúzních rezerv při korekci heteroforie

The change of fusional vergence ranges in correction of heterophoria
Anotace:
Diplomová práce se zabývá změnou velikosti fúzních rezerv ovlivněnou korekcí směrového typu heteroforie. V teoretické části této práce se blíže seznámíme s pojmy heteroforie a fúzní rezervy, které jsou stěžejními termíny celé diplomové práce. První podkapitola se věnuje binokulárnímu vidění, jeho vývoji, dále pak složkám a stupňům jednoduchého binokulárního vidění a závěrem této podkapitoly také patologii …více
Abstract:
The master thesis deals with the change in the size of fusion reserves influenced by the correction of the directional type of heterophoria. In the theoretical part of this thesis, we will learn more about the terms heterophoria and fusion reserves which are the main terms of the whole thesis. The first subchapter deals with binocular vision, its development and then with the components and stages …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Petr Veselý, DiS.
  • Oponent: Mgr. Dana Trávníková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Optometrie / Optometrie

Práce na příbuzné téma