Lukáš Vohralík

Diplomová práce

Požární bezpečnost staveb objektů tvořených kontejnerovými systémy

Fire Safety of Structures Consisting of Container Systems
Anotace:
Diplomová práce je věnována problematice požární bezpečnosti staveb modulové kontejnerové výstavby. Jedná se jak o objekty jednoduché tvořené jedním kontejnerem , tak o celé kontejnerové sestavy. Úvodní část je věnována vlastní konstrukci kontejnerů. V hlavní části je vyhodnocována požární bezpečnost s ohledem na základní druhy využití modulových kontejnerových systémů v praxi. Cílem práce je zhodnocení …více
Abstract:
Diploma thesis deals with fire safety in construction of modular container structures. This can be either a single container object or multiple container set. The first part focuses on the container design. The main part evaluates fire safety of container systems with regard to basic types of use in real situations. The major objective of the thesis is to assess and define fire safety rules for different …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2016
  • Vedoucí: Miloš Kvarčák
  • Oponent: Adam Thomitzek

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta bezpečnostního inženýrství

Magisterský studijní program / obor:
Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu