Theses 

Umírání a smrt dětí v období baroka v českých zemích – Terezie SKALICKÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Teologická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Sociální péče / Sociální a charitativní práce

Terezie SKALICKÁ

Bakalářská práce

Umírání a smrt dětí v období baroka v českých zemích

Children´s death and dying in the baroque epoche in Czech countries

Anotace: Tato práce se zabývá problematikou umírání a smrti v období baroka se zaměřením pozornosti k dětskému věku. Reflektuje pohled na smrt a umírání, pojetí dobré smrti, představy o posmrtném životě a pohřební obřad. V souvislosti s dětským věkem zkoumá především kojeneckou úmrtnost, souvislost kojení s mírou úmrtnosti a význam křtu. Vychází z demografických výzkumů rodiny a upozorňuje na vztah mezi vysokou mírou porodnosti a úmrtnosti. Snaží se hledat příčiny dětské úmrtnosti ? podvýživa populace, neexistence lékařské péče, snadné šíření infekčních chorob, válečné události a demografické krize, postavení a zaměstnanost ženy. Zkoumá postoj rodičů k dětem, jejich smrti a pokouší se poodhalit jejich myšlenkový a emoční svět, k čemuž výrazně napomáhá rozbor unikátních pamětí Alžběty Lidmily z Lisova. Ve vztahu k úmrtnosti neopomíjí ani situaci nemanželských dětí.

Abstract: This work refers to the questions of dying and death during the baroque epoche and is mainly focused on children?s age. It reflects the view of death and dying, conception of good death, notions of eternal life and the funeral ceremony. Within the context of infant age it ? above all ? inquires into infantile mortality, the connection between breast-feeding and the measure of mortality and the importance of baptism. It appears from demographic research on family and draws attention to the relation between the high measure of natality and mortality. It tries to find out causes of infant mortality ? population undernourishment, absence of medical care, easy spread of contagious diseases, wars and demographic crises, female condition and employment. It also inquires into the parents? attitude towards children and their death, and tries to disclose their intellectual and emotional life, whereto the analysis of memoirs by Alžběta Lidmila from Lisov helps distinctively. In relation to mortality it also doesn?t pass the situation of natural children.

Klíčová slova: smrt, umírání, dětský věk, baroko, poslední věci člověka, křesťanství, kojenecká úmrtnost, dětská úmrtnost, paměti Alžběty Lidmily z Lisova, křest, pohřeb, lidová zbožnost, české země

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2011
  • Identifikátor: 21123

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Tomáš Veber, prom.geol.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 31. 03. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Teologická fakulta

Jak správně citovat práci

SKALICKÁ, Terezie. Umírání a smrt dětí v období baroka v českých zemích. Č. Bud., 2011. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Teologická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 5. 2019 18:44, 20. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz