Josef Mráček

Diplomová práce

Protitlaková parní turbina pro pohon napájecího čerpadla

Backpressure Steam Turbine to Drive the Feed Pump
Anotace:
MRÁČEK, Josef. Protitlaková parní turbína pro pohon napájecího čerpadla. Diplomová práce. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra energetiky, 2017, 71 s. Vedoucí práce: Kolarčík, K. Diplomová práce se zabývá návrhem protitlakové parní turbíny pro pohon napájecího čerpadla. Je rozdělena do několika částí. V úvodní části je popsán princip parních turbín a jejich rozdělení …více
Abstract:
MRÁČEK, Josef. Backpressure Steam Turbine to Drive the Feed Pump, Master Thesis. Ostrava: VŠB – Technical university of Ostrava, Faculty of Power Engineering, 2017, 71 p. Thesis head: Kolarčík, K. The Master's thesis deals with the design of a backpressure steam turbine for the drive of the feed pump. It is divided into several parts. The introductory part describes the principle of steam turbines …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2017
  • Vedoucí: Kamil Kolarčík
  • Oponent: Stanislav Kubiš

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta strojní

Magisterský studijní program / obor:
Strojní inženýrství / Energetické stroje a zařízení