Tomáš Hrdlička

Bakalářská práce

Kontaktní měření tělesné teploty

Measuring of the Human Body Temperatures
Anotace:
Včasná diagnostika nemoci je stále více zdůrazňována . Mezi hlavní důvody patří zachycení onemocnění v raném stádiu a tím zkrácení doby léčení. K rychlé domácí diagnostice můžeme zařadit měření tělesné teploty. Jedná se o jednoduchou diagnostickou metodu, kterou zvládne i laik bez větších instrukcí v domácím prostředí. Zvýšená tělesná teplota může signalizovat různé patofyziologické pochody v těle …více
Abstract:
Early diagnosis of the disease is increasingly emphasized. The main reasons include the capture of the disease at an early stage, thus shortening the period of treatment. The rapid home diagnostics can include measurement of body temperature. This is a simple diagnostic method that can handle even a layman without much instruction at home. Increased body temperature may indicate different pathophysiological …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2011
  • Vedoucí: Ondřej Adamec
  • Oponent: Zuzana Vašíčková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Elektrotechnika / Biomedicínský technik