Michal Mašek

Bachelor's thesis

Účastníci trestního řízení, jejich práva a povinnosti.

Participants of prosecution, their rights and obligations
Abstract:
Bakalářská práce je zaměřena na průběh trestního řízení ve všech jeho stádiích a na subjekty, které do trestního řízení vstupují. Těmto subjektům jsou přiznávána práva a ukládány povinnosti a hlavním cílem této práce je vytvořit výčet nejvýznamnějších z nich. Deskriptivní metodou je přiblíženo trestní řízení, zejména pak jeho historický vývoj, zásady, procesní úkony, které v něm probíhají a druhy rozhodnutí …more
Abstract:
The bachelor thesis is focused on the course of criminal proceedings including all its stages, as well as on the participants entering the the proceedings. The participants are granted certain rights and obligations and the goal of this work to list the most important ones. The descriptive method is used to decribe the criminal proceedings in more detail and it is aiming mainly on its historical development …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 5. 2019

Thesis defence

  • Supervisor: JUDr. Libor Vávra
  • Reader: Petra Burianová, Mgr.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným zaměstnancům ze všech zapojených škol
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola podnikání a práva, Vysoká škola podnikání a práva, a.s.