Adam Kašpar

Bakalářská práce

Absolvování individuální odborné praxe

Individual Professional Practice in the Company
Anotace:
Tato práce pojednává o průběhu absolvování studentské praxe ve firmě Tieto Czech s.r.o.. Na začátku toho díla budou podány základní informace o společnosti, dále v tomto dokumentu popisuji celkovou náplň praxe, nejdůležitější poznatky z jejího průběhu, charakteristiku mne svěřených úkolů, denní chod podniku a také nově získané zkušenosti. Konec práce vyjadřuje mé celkové dojmy a souhrn prakticky uplatněných …více
Abstract:
This thesis deals with practice in the company Tieto s.r.o.. The first part of this work speaks about Tieto. Next I will describe the contents of the thesis, key learnings, characteristics of the tasks assigned to me, daily running of the company and newly acquired experiences. End of work reflects my overall impression and a summary of practical applied skills.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2011
  • Vedoucí: Jiří Dvorský

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika

Práce na příbuzné téma