Bc. Hana Abidi

Master's thesis

Firemní kultura nadnárodní společnosti a proces vzdělávání a rozvoje zaměstnanců

Corporate culture of multinational company and the education and employee development
Abstract:
Diplomová práce se zabývá vztahem mezi firemní kulturou a vzděláváním zaměstnanců v nadnárodní společnosti. Teoretická část vymezuje obecné zákonitosti firemní kultury a popisuje problematiku střetávání národní a firemní kultury v nadnárodních společnostech. Přibližuje proces tvorby firemního vzdělávání a zvláště zdůrazňuje jeho vliv na úroveň firemní kultury. Praktická část se věnuje souvislosti mezi …more
Abstract:
This thesis deals with the relations between corporate culture and education of employees in multinational companies. The theoretical part defines the general patterns of the corporate culture and describes the problem of collisions of national and corporate culture in multinational companies. It approximates the process of creation of corporate training and particularly emphasizes the impact of corporate …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 6. 2015
  • Supervisor: doc. Dr. Zdeněk Cecava, CSc.
  • Reader: Ing. Petra Jílková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní