Miroslava Prokešová

Bakalářská práce

Vývoj rekultivačních prací na Mostecku a současný stav

The development of reclamation work in the Most and current status
Anotace:
Mostecká pánev je největším ložiskem hnědého uhlí v České republice. Současně s těžbou hnědého uhlí dochází již od padesátých let dvacátého století k rozsáhlé rekultivaci území spojené se vznikem značného množství antropogenních půd, které nyní zaujímají více jak třetinu tohoto regionu. Těžba zde probíhá ve čtyřech geologicky značně odlišných lokalitách, což vyžaduje různé postupy zakládání výsypek …více
Abstract:
The Most basin is the largem brown coal deposit in the Czech Republic. Concurrently with the mining aktivity there have been vast recultivations of the area since 1950s connected with creation of a signifiant number of anthropogenic lands that nowadays occupy more than a third of this region. The mining is carried out in four significantly different localities which demands quite different methodologies …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2013
  • Vedoucí: Petr Urban
  • Oponent: Ivan Dlouhý

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava