Bc. Veronika Písařová

Bachelor's thesis

Domácí násilí

Domestic Violence
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá domácím násilím. Cílem práce je charakterizovat domácí násilí, jeho formy, druhy a příčiny. Popsat cyklus domácího násilí. Vyjmenovat subjekty domácího násilí, a to konkrétně osoby ohrožené a násilné osoby, další konflikty v rodině. Vymezení intervenčních center v České republice. Seznámení se zákony, kde mohou oběti domácího násilí najít pomoc. Přínosem této práce je …more
Abstract:
This thesis deals with domestic violence. The aim is to characterize domestic violence, its forms, types and causes. Describe the cycle of domestic violence. List the subjects of domestic violence, specifically those at risk of a violent person, other conflicts in the family. Definition of intervention centers in the Czech Republic. Getting to know the laws where victims of domestic violence can find …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 4. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 6. 2017
  • Supervisor: JUDr. Jaroslav Kerbic
  • Reader: JUDr. Jaroslav Puš

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Bachelor programme / field:
Legal Specialization / Criminalistics and Law