Klára Felgenträgerová

Bakalářská práce

Ekotoxikologické vlastnosti odpadů z hutních výrob

Ecotoxicological properties of the waste from metallurgical production
Anotace:
Bakalářská práce s názvem Ekotoxikologické vlastnosti z hutních odpadů je zaměřena na hodnocení ekotoxikologických vlastností odpadů. V práci jsou uvedeny odpady a jejich působení na životní prostředí, které vznikají v hutních podnicích s uzavřeným cyklem. Cílem teoretické části je uvedení do problematiky hodnocení ekotoxikologických vlastností odpadů a rovněž je zde uvedeno základní rozdělení biotestů …více
Abstract:
Bachelor thesis titled “Ecological properties of metallurgical waste” is focused on the evaluation of the ecotoxicological properties of the waste. The thesis presents wastes and their impact on the environment, which arise in metallurgical enterprises with a closed cycle. The object of the theoretical part is putting in issue of evaluation of the ecotoxicological properties of the waste. There is …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2014
  • Vedoucí: Stanislav Bartusek
  • Oponent: Alexandr Slácel

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava