Nikola Ondrušová

Bakalářská práce

Zhodnocení vývoje rentability vybrané společnosti

Profitability evaluation of the selected company
Anotace:
Cílem bakalářské práce je zhodnocení vývoje rentability vybrané společnosti, konkrétně Morys, s. r. o., a to z dostupných údajů z účetních výkazů za období 2007 až 2009.Bakalářská práce je rozdělena do tří částí. V první části je provedena obecná charakteristika samotné finanční analýzy, dále jsou uvedeny zdroje dat pro analýzu, kterými jsou různé finanční a nefinanční informace. Mezi tyto informace …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is the profitability evaluation of a selected company, specifically Morys, Ltd. The available data is from financial statements for the period 2007 to 2009. The thesis is divided into three parts. In the first part there are the general characteristics of its own financial analysis, then the resources for data analysis are provided, which are various financial and nonfinancial …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2011
  • Vedoucí: Dagmar Richtarová
  • Oponent: Karolina Lisztwanová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava