Jakub Uherek

Bakalářská práce

Analýza významu sportovních akcí v cestovním ruchu

Significance Analysis of Tourist Sports Events
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je popsání významu sportovních akcí v cestovním ruchu. Práce je rozdělena do dvou částí. První část představuje teoretická východiska zaměřená na cestovní ruch, sportovní událost, sportovní marketing a metody použité v práci. Druhá část práce obsahuje analýzu mezinárodních sportovních událostí v podobě olympijských her, Mistrovství světa ve fotbale. Podrobněji analyzuji …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to describe significance analysis of tourist sports events. This thesis is divided in two parts. The first part presents the theoretical basis of tourist, sports events and sports marketing and methods used in work. The second part contains an analysis of international sporting events as the Olympic games and FIFA World Cup. I explain the influence of significant …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 9. 2015
  • Vedoucí: Adam Skovajsa
  • Oponent: Ondřej Semela

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Ekonomika cestovního ruchu