Theses 

Státy jižního křídla Evropské unie v kontextu hospodářské a měnové unie – Petra Schofferová

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Petra Schofferová

Master's thesis

Státy jižního křídla Evropské unie v kontextu hospodářské a měnové unie

Southern Wing of the European Union in the Context of Economic and Monetary Union

Abstract: Cílem diplomové práce je pomocí provedených analýz zhodnotit efekty členství šesti zemí jižního křídla v hospodářské a měnové unii EU. Dílčím cílem je potvrzení či vyvrácení hypotézy, zda by Řecku z dlouhotrvající recese pomohl návrat k původní měně drachmě. Analyzovanými státy jsou Řecko, Itálie, Portugalsko, Španělsko, Kypr a Malta a to z důvodu špatné ekonomické situace, která je společná pro všechny tyto státy. Práce je strukturovaná do pěti kapitol. První kapitolou je úvod. Druhá kapitola je věnovaná teoretických východiskům hospodářské a měnové unie, její historii, prointegračním motivům a optimální měnové oblasti. Kapitola třetí je zaměřena na ekonomickou analýzu šesti států jižního křídla a jejich vzájemnou komparaci. Čtvrtá kapitola je analytickou částí a zabývá se efekty členství jižních států v hospodářské a měnové unii. Závěrečná pátá kapitola uzavírá práci.

Abstract: The Aim of this Master Thesis is to evaluate the effects of the membership of the six south wing countries of the EU Economic and Monetary Union by the conducted analyses. The sub-objective is to either confirm or desprove a hypothesis whether the return to the original Greek currency Drachma would help to bail Greece out from its prolonged recession. The analyzed countries are Greece, Italy, Portugal, Spain, Cyprus and Malta and this choice was made due to the poor economic situation common to all these coutries. The Thesis is structured into five chapters. The first chapter represents an introduction to the work. The second chapter is devoted to the theoretical bases of the Economic and Monetary Union, its history, pro-integration motives and the Optimum Currency Area. The third chapter concentrates on the economic analysis of the six south wing countries and their comparison. The fourth chapter is the analytical section and addresses the effects of the membership of the southern countries in the Economic and Monetary Union. The final fifth chapter concludes the work.

Keywords: Hospodářská a měnová unie, celosvětová krize, jižní křídlo EU, ekonomická analýza, euro, konkurenceschopnost

Keywords: Economic and Monetary Union, Global Crisis, Southern Wing of the EU, Economic Analysis, Euro, Competitiveness

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 6. 2015
  • Supervisor: Iva Honová
  • Reader: Vendula Žižková

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava


Go to top | Current date and time: 19/3/2019 09:24, Week 12 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz