Bc. Lucie Najbrová

Diplomová práce

Vztahy mezi žáky mladšího školního věku v různých typech škol

Relationships between pupils of primary school age in different types of schools
Anotace:
Diplomová práce nahlíží do problematiky školního prostředí a jeho vlivu na vztahy mezi žáky. Práce popisuje jednotlivé složky školního prostředí, utváření vztahů ve třídě a také roli třídního učitele ve vztazích mezi žáky. Výzkumná část zahrnuje porovnání výsledků dotazníků vyplněných žáky mladšího školního věku z vybraných málotřídních, městských a alternativních škol.
Abstract:
The diploma thesis explores the issue of school environment and its impact on relations among pupils. This work describes the different components of the school environment, the formation of relationships in the classroom and the role of the class teacher in the relations among pupils. The research involves comparing the results of questionnaires completed by primary school pupils from selected small …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. PaedDr. Hana Horká, CSc.
  • Oponent: Mgr. Veronika Rodová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta