Martin Rochovanský

Diplomová práce

Vlastnosti popílků z úložiště Předmostí a možnost jejich zabudování do zemního tělesa dálnice v úseku Přerov-Lipník nad Bečvou

The Properties of the Fly Ash from Předmostí Dump and the Possibility of Their Utilization as Fill in the D1 Motorway in the Section Přerov-Lipník nad Bečvou
Anotace:
Diplomová práce se zabývá vlastnostmi a využitelností popílků z úložiště Předmostí v zemním tělese dálnice D1 na úseku Přerov – Lipník nad Bečvou. Popílky pocházejí z Přerovské teplárny a následně byly uloženy na deponii Předmostí. Ukládání těchto popílků skončilo asi před dvaceti lety. V úvodu se práce zabývá problematikou popílků obecně a jejich klasifikací. Další část této diplomové práce se věnuje …více
Abstract:
This thesis deals with the properties and utilisation of fly ash from the Předmostí tip as fill in the D1 motorway in the section Přerov – Lipník nad Bečvou. Fly ashwas produced in the heating plant Přerov and subsequently stored in the Předmostí tip. Deposition of fly ash finished twenty years ago. Introduction contains basic information regarding origin of coal combustion products (including fly …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 11. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 1. 2017
  • Vedoucí: Hynek Lahuta
  • Oponent: František Kresta

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava