Andrea Neuwirtová

Diplomová práce

Technicko-ekonomické vyhodnocení způsobů odstranění odpadů po průmyslové činnosti ve vybraném průmyslovém podniku

Technical and Economic Evaluation of Ways to Eliminate Waste of Industrial Activities in a Selected Industrial Enterprise
Anotace:
Diplomová práce se zabývá možnostmi zneškodnění ropných odpadů uložených na skládce odpadů, známé jako laguny OSTRAMO v Ostravě. Cílem práce je navržení a zhodnocení možných variant využití/odstranění nadbilančních kalů z hlediska technologického procesu, porovnání variant dle ekonomických ukazatelů, zjištění, zda dosavadní metoda byla zvolena správně a uvedení cenové relace projektu. V teoretické …více
Abstract:
The thesis deals with the possibilities of disposal of oil refinery waste deposited at the landfill, known as the OSTRAMO lagoons in Ostrava. The aim is to devise and evaluate possible options for recovery / disposal of overbalanced sludge in terms of the technological process, by comparing variations of economic indicators to determine whether the current method was chosen correctly and putting price …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2017
  • Vedoucí: Adam Pawliczek
  • Oponent: Alena Orlíková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava