David Matuš

Diplomová práce

Úprava úrovňové křižovatky silnice I/56 a silnice III/48412

Editing Grade Intersection of the Road I/56 and III/48412
Anotace:
Tématem mé diplomové práce je úprava úrovňové křižovatky silnice I/56 a silnice III/48412 v obci Hodoňovice. Diplomová práce je v rozsahu odpovídající studie. Součástí diplomové práce je vypracování návrhu úpravy stávajícího úrovňového řešení a dále návrh mimoúrovňového řešení křižovatky. V práci je zahrnuta analýza stávajícího stavu, dopravní průzkum, zdůvodnění studie, charakteristika řešeného území …více
Abstract:
The subject of my diploma thesis is to adjustment of the level crossing roads I/56 and III/48412 in village Hodonovice. The diploma thesis is in the range corresponding with study. The diploma thesis contains drafting of modifications of existing solution and proposal flyover junction. The thesis includes analysis of current solution, traffic survey, justification of study, characteristic of the area …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 11. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 1. 2017
  • Vedoucí: Jan Petrů
  • Oponent: Jan Štětař

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta stavební

Magisterský studijní program / obor:
Stavební inženýrství / Dopravní stavby