Tomáš Kvasnica

Diplomová práce

Racionalizace montážní činnosti

Rationalization of the Assembly Working System
Anotace:
Diplomová práce se zabývá racionalizací montážní činnosti v podniku MERKO CZ, a.s. Jedná se o externí montáže betonáren. Cílem této práce je úspora financí v oblasti montáže, zavedením objektivních norem spotřeby práce a montážních postupů. Dále se zabývá tvorbou datové základny a její počítačovou podporou. Práce obsahuje vyhodnocení snímku pracovního dne čety a předpokládané úspory.
Abstract:
This thesis deals with the rationalization of the company's assembly operations in the MERKO ,a.s.. This is an external installation of concrete plants. The aim of this work is the financial savings in installation, implementation of objective standards of consumption, labor and installation procedures. It also deals with creating a data base and its computer support. The work includes the evaluation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2011
  • Vedoucí: Josef Novák
  • Oponent: Aleš Dresler

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta strojní

Magisterský studijní program / obor:
Strojní inženýrství / Strojírenská technologie