Veronika Gelnerová

Master's thesis

Konkurz – jeden ze způsobů řešení úpadku dlužníka v insolvenčním řízení

Bancruptcy – Possible Way of Solution of Debtor Bancruptcy in the Insolvent Proceeding
Abstract:
Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku insolvenčního zákona, konkrétně na téma „Konkurs – jeden ze způsobů řešení úpadku dlužníka v insolvenčním řízení“. Hlavním pramenem je Insolvenční zákon, který definuje, kdy je dlužník v úpadku, způsoby řešení úpadku, postup při přihlašování pohledávek do insolvenčního řízení, majetkovou podstatu a souvislosti se zrušením konkursu. Práce je strukturovaná …more
Abstract:
This diploma work is bent on problems of Insolvent law, in the concrete themed „Bancruptcy – Possible Way of Solution of Debtor Bancruptcy in the Insolvent Proceeding“. The main of origin is Insolvent law, which defines, when is Debtor Bancruptcy, Ways of Solution od Debtor Bancruptcy, process with registration of claims in the Insolvent Proceeding, assets and the connection with liquidation of Bancruptcy …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2010

Thesis defence

  • Supervisor: Dagmar Bařinová
  • Reader: Jiří Hanák

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava