Veronika Gelnerová

Master's thesis

Konkurz – jeden ze způsobů řešení úpadku dlužníka v insolvenčním řízení

Bancruptcy – Possible Way of Solution of Debtor Bancruptcy in the Insolvent Proceeding
Anotácia:
Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku insolvenčního zákona, konkrétně na téma „Konkurs – jeden ze způsobů řešení úpadku dlužníka v insolvenčním řízení“. Hlavním pramenem je Insolvenční zákon, který definuje, kdy je dlužník v úpadku, způsoby řešení úpadku, postup při přihlašování pohledávek do insolvenčního řízení, majetkovou podstatu a souvislosti se zrušením konkursu. Práce je strukturovaná …viac
Abstract:
This diploma work is bent on problems of Insolvent law, in the concrete themed „Bancruptcy – Possible Way of Solution of Debtor Bancruptcy in the Insolvent Proceeding“. The main of origin is Insolvent law, which defines, when is Debtor Bancruptcy, Ways of Solution od Debtor Bancruptcy, process with registration of claims in the Insolvent Proceeding, assets and the connection with liquidation of Bancruptcy …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Dagmar Bařinová
  • Oponent: Jiří Hanák

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava