Bc. Kateřina Švejnohová

Diplomová práce

Vliv řízeného kardiorehabilitačního programu s excentrickým a posilovacím tréninkem na svalovou sílu kolenních extenzorů a flexorů u kardiologicky nemocných osob

Influence of supervised cardiorehabilitation program including eccentric and strengthening training on muscle strength of knee extensors and flexors in patients with cardiological disease
Anotace:
Cílem diplomové práce bylo zhodnotit efekt řízeného 12týdenního kardiorehabilitačního posilovacího a excentrického tréninku na excentrických bicyklových ergometrech na svalovou sílu kolenních extenzorů a flexorů u souboru pacientů s kardiovaskulárním onemocněním. Vyšetřovaný soubor tvořilo 12 pacientů (mužů), průměrného věku 56,8 ± 7,53 let, zařazených v rámci posthospitalizační fáze kardiovaskulární …více
Abstract:
The aim of this diploma thesis was to evaluate the effect of supervised cardiorehabilitation eccentric and resistance training on eccentric bicycle ergometers on muscle strenght of knee extensors and flexors in a group of patients with cardiovascular disease. The examined group consisted of 12 patients (men), mean age 56.8 ± 7.53 years, enrolled in the post-hospitalization phase of cardiovascular rehabilitation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 5. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Leona Mífková, Ph.D.
  • Oponent: MUDr. Jiří Dušek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta