Theses 

Etika v public relations – Bc. Adéla Vaverová

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Bachelor programme / field:
Media and Communication Studies / Sociology

Bc. Adéla Vaverová

Bachelor's thesis

Etika v public relations

Ethics in public relations

Abstract: Ústředním tématem bakalářské práce je fenomén etiky ve specifickém odvětví public relations. Konceptuální část práce pojednává v teoretické rovině o etických otázkách daného oboru, k čemuž využívá následující sociologické teorie: etiku diskurzu Jürgena Habermase, etiku komunikace Karla-Otta Apela, kritický racionalismus Hanse Alberta a etický relativismus a ambivalenci norem objevující se v díle Roberta K. Mertona. Dále je zde objasněna disciplína aplikované etiky a profesní etiky, které jsou v praxi public relations uplatňovány ve formě etických kodexů a chart. Pro účely analytické části práce jsou potom popsány některé z eticky problematických nástrojů public relations a charakterizovány vybrané české oborové asociace (Asociace Public Relations Agentur – APRA a PR Klub), jejichž úlohou je dodržování etických principů v oboru zaštiťovat. Analytická část práce je orientována na rozbor fungování etických principů v praxi public relations. Založena je na vybraných případech z praxe a zejména na expertní rozhovoru vedeným s profesionálem z oboru public relations. Rozhovor si klade za cíl vnést do práce názory a zkušenosti zainteresované osoby z působení v tomto odvětví. Poznatky nabyté rozhovorem budou následně analyzovány za pomoci výše uvedených sociologických teorií.

Abstract: The main focus of this bachelor´s thesis is the phenomenon of ethics in Public Relations. Theoretical part of the thesis addresses ethical questions regarding Public Relations using the following sociological theories: Discourse Ethics of Jürgen Habermas, Communication Ethics of Karl-Otto Apel, Critical Rationalism of Hans Albert and ethical relativism and norm ambivalence of Robert K. Merton. Discipline of applied and professional ethics, which are applied in Public Relations in form of codes and charters, are being presented there. The analytical part of the thesis contains description of some of problematical tools used in Public Relations- It also describes selected Czech chambers of Public Relations (Association of Public Relations agencies – APRA and PR Club), whose role is to protect the ethical principals in the field of Public Relations. The practical part focuses on analysis of functioning of ethical principles in Public Relations’ operations. It is based on selected examples and mainly on interview conducted with PR professional. The goal of the interview is to demonstrate opinions and experience of person active in Public Relations. Knowledge gained in this interview will be analysed using the above mentioned sociological theories.

Keywords: etika, public relations, etika diskurzu, etika komunikace, kritický racionalismus, etický relativismus, ambivalence norem, etický kodex

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 1. 2015
  • Supervisor: Mgr. Kateřina Sidiropulu Janků, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Adam Fialík

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií


Go to top | Current date and time: 23/3/2019 16:25, Week 12 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz