Theses 

Etika v public relations – Bc. Adéla Vaverová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Mediální a komunikační studia / Sociologie

Bc. Adéla Vaverová

Bakalářská práce

Etika v public relations

Ethics in public relations

Anotace: Ústředním tématem bakalářské práce je fenomén etiky ve specifickém odvětví public relations. Konceptuální část práce pojednává v teoretické rovině o etických otázkách daného oboru, k čemuž využívá následující sociologické teorie: etiku diskurzu Jürgena Habermase, etiku komunikace Karla-Otta Apela, kritický racionalismus Hanse Alberta a etický relativismus a ambivalenci norem objevující se v díle Roberta K. Mertona. Dále je zde objasněna disciplína aplikované etiky a profesní etiky, které jsou v praxi public relations uplatňovány ve formě etických kodexů a chart. Pro účely analytické části práce jsou potom popsány některé z eticky problematických nástrojů public relations a charakterizovány vybrané české oborové asociace (Asociace Public Relations Agentur – APRA a PR Klub), jejichž úlohou je dodržování etických principů v oboru zaštiťovat. Analytická část práce je orientována na rozbor fungování etických principů v praxi public relations. Založena je na vybraných případech z praxe a zejména na expertní rozhovoru vedeným s profesionálem z oboru public relations. Rozhovor si klade za cíl vnést do práce názory a zkušenosti zainteresované osoby z působení v tomto odvětví. Poznatky nabyté rozhovorem budou následně analyzovány za pomoci výše uvedených sociologických teorií.

Abstract: The main focus of this bachelor´s thesis is the phenomenon of ethics in Public Relations. Theoretical part of the thesis addresses ethical questions regarding Public Relations using the following sociological theories: Discourse Ethics of Jürgen Habermas, Communication Ethics of Karl-Otto Apel, Critical Rationalism of Hans Albert and ethical relativism and norm ambivalence of Robert K. Merton. Discipline of applied and professional ethics, which are applied in Public Relations in form of codes and charters, are being presented there. The analytical part of the thesis contains description of some of problematical tools used in Public Relations- It also describes selected Czech chambers of Public Relations (Association of Public Relations agencies – APRA and PR Club), whose role is to protect the ethical principals in the field of Public Relations. The practical part focuses on analysis of functioning of ethical principles in Public Relations’ operations. It is based on selected examples and mainly on interview conducted with PR professional. The goal of the interview is to demonstrate opinions and experience of person active in Public Relations. Knowledge gained in this interview will be analysed using the above mentioned sociological theories.

Klíčová slova: etika, public relations, etika diskurzu, etika komunikace, kritický racionalismus, etický relativismus, ambivalence norem, etický kodex

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 1. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Kateřina Sidiropulu Janků, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Adam Fialík

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 4. 2019 04:16, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz