Petra MAREŠOVÁ

Bachelor's thesis

Hodnotící a měřící techniky v ošetřovatelské praxi - sledování bolesti

The evaluation and measurement techniques in nursing practice - monitoring pain
Abstract:
Práce je zaměřena na sledování bolesti pacientů hodnotícími a měřícimi technikami v ošetřovatelské praxi. Hlavním cílem mojí práce je zjistit, zda sestry využívají v nemocničním zařízení hodnotící škály ke sledování bolesti. Stanovením hlavního cíle jsem určila dílčí cíle práce: prozkoumat, zda sestry využívají škály k hodnocení bolesti, zjistit, zda jsou pacienti tázáni na bolest, zjistit, zda sestry …more
Abstract:
The work is focused on monitoring the patient's pain assessment and measurement techniques in nursing practice. The main purpose of my work is to determine whether nurses use in the hospital rating scale to monitor pain. Determination of the main purpose I identified sub Aim: to explore whether nurses use a variety of pain assessment to determine whether patients are asked about pain, determine whether …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 4. 2015
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Jana Pelcová

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

MAREŠOVÁ, Petra. Hodnotící a měřící techniky v ošetřovatelské praxi - sledování bolesti. Ústí nad Labem, 2015. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta zdravotnických studií

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta zdravotnických studií