Bc. Michal LÖFLER

Master's thesis

Srovnání témat naší a evropské kinematografie - Česká nová vlna a Francouzská nová vlna

Topic Comparison of Ours and European Cinema - Czech New Wave and French New Wave
Abstract:
Šedesátá léta dvacátého století jsou významným přínosem pro kulturu a umění obecně. Cílem této práce je poskytnout komplexní informace o hnutí s označením nová vlna, se zaměřením na Čechy a Francii a na konkrétní rozbory snímků vznikajících v tomto období a v těchto zemích. Obsahuje obecnou část, kde jsou nastíněny společenské podmínky pro vznik obou vln. Následně jsou také shrnuty obecné znaky, jak …more
Abstract:
The sixties of the twentieth century are an important contribution to the culture and the arts in general. The aim of this thesis is to provide comprehensive information on the movement labeled as a New Wave, with a focus on Czech Republic and France, and particular analysis of films produced in this period and in these countries. It contains a general part, which outlines the social conditions for …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 4. 2014
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Jan Kastner

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

LÖFLER, Michal. Srovnání témat naší a evropské kinematografie - Česká nová vlna a Francouzská nová vlna. Plzeň, 2014. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/