Bc. et Bc. Tereza Maňáková

Bakalářská práce

Názory ředitelů základních škol na selekci žáků na úrovni nižšího sekundárního stupně

The Opinions of Headmasters of Primary Schools About Selection of Students on the Level of Lower Secondary Education
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá názory ředitelů základních škol na selekci žáků na úrovni nižšího sekundárního stupně. Cílem práce bylo zjistit, popsat a vysvětlit, jaké názory na problematiku selekce na dané úrovni vzdělávání ředitelé základních škol vyjadřují. Práce je rozdělena na dvě části, na teoretickou a empirickou. V teoretické části je vysvětlena obecně problematika vzdělávacích nerovností …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with opinions of headmasters of primary schools about selection of students on the level of lower secondary education. The aim of the thesis was to find out, describe and explain, what opinions about selection the headmasters of primary schools express. The thesis is divided into two parts, the theoretical and the empirical part. The theoretical part explains educational …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Petr Sucháček
  • Oponent: Mgr. Anna Římánková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta