Theses 

Příprava dítěte v Montessori mateřské škole na vstup do základní školy z hlediska skrytého kurikula – Bc. Veronika Kuželová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Veronika Kuželová

Bakalářská práce

Příprava dítěte v Montessori mateřské škole na vstup do základní školy z hlediska skrytého kurikula

The preparation of the child in a Montessori kindergarten for the entry into primary school in terms of the hidden curriculum.

Anotace: Bakalářská práce se zabývá problematikou přípravy dítěte v Montessori mateřské škole na vstup do základní školy z hlediska skrytého kurikula. Práce je rozdělena do dvou částí – teoretické a empirické. Teoretická část je věnována samotnému vstupu dítěte do základní školy, popisuje, v čem spočívá příprava dítěte na školní docházku, jaké vědomosti, dovednosti a návyky by dítě před vstupem do základní školy mělo mít osvojeno. Dále pojednává o formách a činnostech, jež jsou v mateřských školách realizovány za účelem přípravy dítěte na školní docházku a rovněž se zaměřuje na způsoby školní přípravy dítěte v alternativních Montessori mateřských školách. Empirická část prezentuje výsledky kvalitativního výzkumu týkajícího se způsobů, kterými si děti v Montessori mateřských školách osvojují dovednosti a návyky skrytého kurikula. Data z výzkumného šetření byla získána z nestandardizovaných rozhovorů a především z pozorování, jež probíhalo na vybraných mateřských školách Zlínského a Olomouckého kraje.

Abstract: The bachelor thesis deals with the preparation of a child in a Montessori nursery school for the entry into primary school in terms of the hidden curriculum. The work is divided into two parts - theoretical and empirical. The theoretical part is devoted to the child's entry to primary school, it describes what is involved in the preparation of the child for school, what knowledge, skills and habits should be acquired before the child´s entry to primary school. It also deals with the forms and activities that are implemented in kindergartens in order to prepare the child for school and also focuses on the ways of school preparation of the child in alternative Montessori kindergartens. The empirical part presents the results of qualitative research on the ways in which children in Montessori kindergartens acquire the skills and habits of the hidden curriculum. Data from the survey were obtained from non-standardized interviews and mainly from observations that took place in selected kindergartens in Zlin and Olomouc region.

Klíčová slova: skryté kurikulum, mateřská škola, Montessori mateřská škola, školní zralost, školní připravenost, příprava dítěte na vstup do základní školy

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Bc. Zuzana Šalamounová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Petr Sucháček

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 5. 2019 17:11, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz