Petra NOVÁKOVÁ

Bachelor's thesis

Varianty v počtu kopií u poruch autistického spektra

Copy number variations in autism spectrum disorders
Abstract:
Poruchy autistického spektra patří mezi neurovývojová onemocnění, v současné době jde o nejčastěji diagnostikovaná onemocnění u malých dětí. Může se jednat o samostatné onemocnění nebo můžou být doprovodnými příznaky jiného syndromu. Jednou z příčin vzniku tohoto onemocnění jsou varianty v počtu kopií (copy number variations- CNVs), a to buď formou delece či duplikace. K prokázání CNVs existuje mnoho …more
Abstract:
Autism spectrum disorders are the neurodevelopmental diseases, currently the most commonly diagnosed diseases in young children. It may appear as a separate disease or it may be an accompanying symptom of another syndrome. Copy number variations (CNVs) are one of the causes of this disease, either in the form of deletion or duplication. There are many methods for detecting CNVs, the most widely used …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 4. 2020
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Kateřina Buržáková

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

NOVÁKOVÁ, Petra. Varianty v počtu kopií u poruch autistického spektra . Ostrava, 2020. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Lékařská fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Lékařská fakulta