Rostislav Šigut

Diplomová práce

Revitalizace pravého břehu Odry v Ostravě Zábřehu

Revitalization of the right bank of the Odra River in Ostrava - Zábřeh
Anotace:
Tato diplomová práce je zaměřena na Ostravu, a to konkrétně na městskou část Zábřeh nad Odrou, která je součástí návrhu na revitalizaci pravého břehu řeky Odry. V diplomové práci nejprve došlo k důkladné analýze území i s přilehlým okolím, přičemž prvotní informační část poskytuje zejména historické podklady o obci a vývoji areálu. Následuje analytická část, jež obsahuje vyhodnocení podkladů a průzkumů …více
Abstract:
This (diploma) thesis is focused on city of Ostrava, specifically its Zábřeh nad Odrou district which is an integral part of the right Odra’s riverbank revitalization proposal. First of all there is thorough analysis of the area and its surroundings, the primal information part provides the municipality historical data and locality development information. The following analytical chapter consists …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 6. 2020
  • Vedoucí: Aleš Student

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava