Theses 

Vytvoření nástroje pro sledování chování klienta v internetovém bankovnictví – Lukáš Švagr

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Lukáš Švagr

Diplomová práce

Vytvoření nástroje pro sledování chování klienta v internetovém bankovnictví

Client behavior in Internet banking monitoring tool development

Anotace: Diplomová práce se zabývá tvorbou nástroje pro sledování chování klienta v internetovém bankovnictví. Cílem práce je provést celý proces tvorby reportu a jeho závěrečné představení. K jeho dosažení bylo potřeba splnění dílčích cílů, mezi než patří analýza informačních potřeb odběratelů reportu, vytvoření modelu dat, zpracování dat pro potřeby reportu a jeho prezentace. Této osnově přesně odpovídá praktická část práce. Ta je doplněna o teoretickou část, která se zabývá metodikou analýzy informačních potřeb, kde jsou mimo jiné rozebrány informační potřeby jednotlivých odběratelů výstupního reportu. Dále je popsána problematika designu informací, tedy způsoby, jakými je vhodné data v rámci reportu prezentovat a je prozkoumán reportovací nástroj SAS Visual Analytics. Výstupem diplomové práce je report, který může sloužit pro interní účely bankovní společnosti, nad jejímiž daty je report vytvořen.

Abstract: The diploma thesis is focused on the creation of a tool for monitoring client behavior in internet banking. The aim of the thesis is to realize the whole process of making report and its final presentation. To achieve this it was necessary to meet partial goals including the analysis of the information needs of the report‘s users, creation of data model, processing of data for the needs of report and its presentation. These points match the practical part of the work, which is supplemented by the theoretical part focused on methodology of the analysis of information needs, including the information needs of individual customers of the output report. The teoretical part also describes the issue of information design, which way is appropriate to present the data in a report and the reporting tool SAS Visual Analytics was created. The target of the diploma thesis is to create the report that can be used for internal purpose of the banking company over whose data the report is created.

Klíčová slova: design informací, informační potřeba, SAS Visual Analytics, SQL, reportovací nástroj

Keywords: information needs, reporting tool, information design, SAS Visual Analytics, SQL

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 1. 2019
  • Vedoucí: Helena Palovská
  • Oponent: Veronika Joštiaková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/75199

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 2. 2019 04:25, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz