Robert Timko

Bakalářská práce

Informační systém pro evidenci servisu montážní firmy kabelové televize

Information System for Cabel Television Technical Support Service
Anotace:
V této bakalářské práci je obsaženo shrnutí současného stavu evidence montážní firmy RT-tech. Řešení obsahuje vyhodnocení požadavků k realizaci informačního systému, který obsahuje specifikaci funkčních a nefunkčních požadavků. Grafické zobrazení současného stavu je realizováno pomocí diagramu aktivit. Práce řeší datovou analýzu obsahující konceptuální datový model a datový slovník. K identifikaci …více
Abstract:
In this work is to include a summary of the current state of evidence RT-tech company. Solutions include assessment of requirements to implement an information system that contains the specification of functional and non-functional requirements. Graphic display of the status quo is implemented using activity diagrams. Work solves the data analysis including conceptual data model and data dictionary …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Radoslav Fasuga
  • Oponent: Martin Němec

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika