Theses 

Územní studie rozvojové zóny v obci Kaňovice pro účel individuálního bydlení – Tomáš Bořuta

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta stavební

Bakalářský studijní program / obor:
Stavební inženýrství / Městské stavitelství a inženýrství

Tomáš Bořuta

Bakalářská práce

Územní studie rozvojové zóny v obci Kaňovice pro účel individuálního bydlení

Territorial study of the development zone in the village Kaňovice for the purpose of individual housing

Anotace: Územní studie rozvojové zóny v obci Kaňovice pro účel individuálního bydlení. Bakalářská práce obsahuje 39 stran a 3 přílohy. Záměrem vypracování této bakalářské práce je navržení řešení využití území lokality ,,Losky“ v obci Kaňovice. Cílem je variantní urbanistický návrh zadaného území. Studie je doplněná o návrh řešení dopravní a technické infrastruktury. Součástí řešení je i návrh veřejné zeleně. Před vypracováním bakalářské práce byl zjištěn současný stav a limity řešené lokality. Práce obsahuje celkem tři variantní řešení. Součástí práce je také výpočet předpokládaných finančních nákladů. Cílem této studie je vytvoření nových míst pro bydlení rodin, které se rozhodnou pro život v poklidném venkově v podhůří Bílých Karpat.

Abstract: The territorial study of the development zone in Kaňovice village for the purpose of individual housing. The thesis contains 39 pages and 3 attachments. The purpose of this thesis is to offer the resolution of utilisation of the territorial locality Losky in Kaňovice village. The aim is the alternative project of given area. There is an added plan of transport and technical infrastructure. Design of public green vegetation is one part of this project. Current status and limits of designed area were found out before creating this thesis. The thesis includes free possible solutions. The work includes the calculation of predicted financial costs. The purpose of this thesis is to create new houses for families, who decide to live in a peaceful countryside in the foothills of the White Carpathians.

Klíčová slova: městské inženýrství, územní studie

Keywords: městské inženýrství, územní studie

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2012
  • Vedoucí: Jan Česelský

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 5. 2019 19:03, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz