Bc. Dagmar Stoklásková, DiS.

Diplomová práce

Povinnosti státního zaměstance podle zákona o státní službě

Liabilities of Civil Servants According to the Civil Service Act
Anotace:
Diplomová práce na téma povinností státních zaměstnanců dle služebního zákona přináší kriticko - analytický pohled na jednotlivé povinnosti, které předpis stanoví. Z důvodu historické návaznosti přináší exkurz do doby Rakousko - Uherska, dále pak stručně popisuje vývoj až po současnost. Práce se rovněž zabývá povinnostmi z pohledu Evropské unie, odkazuje i na ústavní základ jednotlivých ustanovení …více
Abstract:
Thesis on the obligations of public servants under the Civil Service Act provides a critical - analytical view of the individual responsibilities that regulation stipulates. For the sake of historical continuity this work brings excursion to the time of Austria - Hungary, then briefly describes the evolution to the present. The work also deals with the duties from the perspective of the European Union …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 5. 2016
  • Vedoucí: doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Alena Kliková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Veřejná správa / Veřejná správa