Antonín Gavlas

Bakalářská práce

Návrh a realizace regulace hladiny a teploty vody pro soustavu vodní nádrže s volným odtokem

Design and Implamentation of Level Control and Temperature Control in Water Tanks Model
Anotace:
Bakalářská práce vychází z diplomové práce, která se věnuje regulaci hladiny. Na tuto skutečnost navazuje i tato práce, která ve své druhé části přidává regulaci teploty. Vše probíhá na laboratorním, respektive školícím zařízení „Vodní svět“, které je doplněno v oblastech řízení a regulace o softwarové PLC. Základní teoretická část se věnuje regulačnímu obvodu a regulátorům. Následně popisuje laboratorní …více
Abstract:
Bachelor thesis is based on diploma thesis, which deals with level control. Even this work continues in this matter, but there will be added temperature control in its second part. Everything runs on laboratory, respectively training model „Water world”, which consists of added software PLC in control and regulation areas. The fundamental theoretical part is focused on control loop and controllers …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2015
  • Vedoucí: Jiří Koziorek
  • Oponent: Jiří Kocián

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava