Miroslav Lapka

Disertační práce

Možnosti úpravy technologické dopravy ve výrobních linkách lomových provozů

Possibilities of Technological Transport Modifications in Production Lines of Quarries
Anotace:
Disertační práce na téma „Možnosti úpravy technologické dopravy ve výrobních linkách lomových provozů“ se zabývá technologickými systémy dopravních tras na linkách pro výrobu a zpracování kameniva. Popisuje a nalézá řešení problematiky funkčnosti technologického zařízení vzhledem k transportu zpracovávané nerostné suroviny uvnitř systému technologické pásové dopravy a systému odsávání jemných částic …více
Abstract:
The dissertation on the topic "Possibilities of Technological Transport Modification in Production Lines of Quarries" deals with technological systems of transport routes on lines for production and processing of aggregates. It describes and finds a solution to the problem of the functionality of the technological equipment with respect to the transport of the processed mineral raw material inside …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 8. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 1. 2023
  • Vedoucí: Michal Lesňák
  • Oponent: Ivan Bílý, František Helebrant, Milan Mikoláš

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava