Theses 

Tvorba a řízení hodnoty v obchodních řetězcích – Jana Vrbová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Jana Vrbová

Disertační práce

Tvorba a řízení hodnoty v obchodních řetězcích

Value generation and management in retail/whole chains

Anotace: Doktorská práce ?Tvorba a řízení hodnoty v obchodních řetězcích? si kladla za cíl nabídnout vhodnější teoretický aparát pro výzkum v této oblasti, která je stále nedostatečně zastoupena v porovnání s významem detailu, resp. celého řetězce v ekonomice. Práce sleduje základní cíle . vyhledání a specifikace faktorů tvorby hodnoty (identifikace proměnných ovlivňujících maloobchodní a velkoobchodní řetězce, . charakteristika těchto veličin . testování jejich významnosti . syntéza analýzy a významnosti, formulace doporučení a návrh opatření pro tvorbu hodnoty v řetězcích. Na základě analýzy vnějších podmínek a interních zdrojů byly identifikovány následující oblasti tvorby hodnoty: ? strategie maloobchodní / velkoobchodní řetězec roste od vnitřního zdroje konkurenční výhody - strategické diferenciace, ? otázka expanze (rozumí jak strategické veličiny - potenciální konkurenční výhoda, a vnější hrozba koncentrace ? vytváření hodnoty proměnné core business maloobchodní / velkoobchodní řetězec: o cenové strategii o řízení likvidity Práce ", vytvořené hodnoty a řízení maloobchodních / celého řetězce" začala se záměrem nabídnout lepší teoretický základ pro výzkum v této oblasti, která je stále nedostatečně zastoupeny v porovnání s význam retail / celého řetězce v celé ekonomice. Navíc praktické rozpor mezi obchodními pravidly demostrated zákazníkům a obchodním partnerům řetězů (včetně viditelného chování řetězců) a proměnné hodnoty řízení úročena.Práce cíle následující: ? vyhledávání a uvedením možných faktorů hodnoty (hodnota proměnné, které ovlivňují) maloobchodních / velkoobchodních řetězců ? popis těchto hodnot ovlivňujících veličin, ? testování význam těchto hodnot ovlivňujících veličin ? syntéza popisu a významu (důležitosti), poskytuje doporučení a opatření pro vytváření hodnot v těchto řetězcích Na základě analýzy vnějších podmínek a interních zdrojů byly identifikovány následující oblasti vytváření hodnoty: ? strategie maloobchodní / velkoobchodní řetězec roste od vnitřního zdroje konkurenční výhody - strategické diferenciace, ? otázka expanze (rozumí jak strategické veličiny - potenciální konkurenční výhoda, a vnější hrozba koncentrace ? vytváření hodnoty proměnné core business maloobchodní / velkoobchodní řetězec: o cenové strategii o řízení likvidity o stabilizaci provozního zisku v podmínkách kolísání tržeb

Abstract: Thesis ?Value generation and management in retail/whole chains? was started with intention to offer enhanced theoretical basis for research in this area, that is still represented insufficiently in comparison to importance of retail/whole chains in whole economy. Additionally the practical inconsistency between trading rules demostrated to customers and trading partners of chains (including visible behaviour of chains) and value driving variables bears interest. The thesis targets following: search and indication of potential value drivers (value affecting variables) of retail/wholesale chains description of such value affecting variables, testing of relevance of such value affecting variables synthesis of description and relevance (importance) gives recommendations and measures for value creation in these chains Based on analysis of external conditions and internal sources were identified following value generating areas: strategy of retail/wholesale chain growing from internal source of competitive advantage ? strategical differentiation, issue of expansion (understood both as strategical variable - potential competitive advantage, and external threat of concentration value creating variables of core business of retail/wholesale chain: price strategy managing of liquidity stabilization of operating profit in condition of fluctuation sales

Klíčová slova: provozní páka, strategie určení ceny, cenová diskriminace a cenová disperze, hodnototvorné proměnné v obchodním podniku, strategie diferenciace, maloobchodní a velkoobchodní řetězce s převážně potravinářským sortimentem

Keywords: operation leverage, strategical differentiation, retail and wholesale fast moving consumer goods chains, value driving variables in trading company, price defining strategies, price discrimination, price dispersion

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2010
  • Vedoucí: Eva Kislingerová
  • Oponent: Karel Čapoun, Petr Pernica

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/36354

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 2. 2019 00:00, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz