Jakub Tobiáš

Bachelor's thesis

Kompostování čistírenských kalů

sewage sludge composting
Abstract:
Tématem bakalářské práce je kompostování čistírenských kalů. Tato problematika je s ohledem na specifické zadání rozdělena do několika na sebe navazujících částí, které popisují proces vzniku výsledného produktu.Úvod práce je věnován charakteristice základního legislativního rámce upravujícího odpadové hospodářství, čištění odpadních vod, kalové hospodářství, kompostování a podmínky použití kalu a …more
Abstract:
The topic of bachelor thesis is the composting of sewage sludge. This issue is divided into several successive parts that describe the process of creating the resulting product, given the specific input.The introduction of the work is devoted to the characteristic of the basic legislative framework regulating waste management, sewage treatment, sludge management, composting and the conditions of use …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 4. 2019

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Jaroslav Záhora, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta