Theses 

An Analysis of Stylistic and Linguistic Means of Medium of Advertising: Alcohol Commercial Slogans – Bc. Tereza Matějíčková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Tereza Matějíčková

Diplomová práce

An Analysis of Stylistic and Linguistic Means of Medium of Advertising: Alcohol Commercial Slogans

An Analysis of Stylistic and Linguistic Means of Medium of Advertising: Alcohol Commercial Slogans

Anotace: Tato diplomová práce je zaměřena na stylistickou analýzu jazyka reklamy. Výzkum byl proveden pomocí analýzy korpusu, který se skládal ze 100 aktuálních alkoholových sloganů. Při výzkumu byly použity kvalitativní i kvantitativní metody kvůli zkoumání frekvence použití jednotlivých jazykových prvků a dále také při intepretaci manipulativních tendencí v reklamách. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou definovány všechny důležité lingvistické a stylistické prvky. Na začátku jsem se zaměřila na definice pojmu reklama a dále také medií, které jsou důležité v rámci umisťování reklamy. Další kapitoly popisují jednotlivé funkce jazyka a systematicky rozdělují stylistické pojmy, podle kterých poté proběhla analýza. Druhá část se věnuje analýze a interpretacím jednotlivých sloganů. Na základě výzkumu bylo zjištěno, že figurativní jazykové prostředky jsou jedny z typických charakteristik tohoto jazyka. Nejčastěji použitým časem byl čas přítomný prostý v oznamovacích a zvolacích větách. Výzkum také potvrdil předpoklad, že reklamní experti manipulují se zákazníky pomocí jazyka a to nejčastěji pomocí mnohoznačnosti sloganu.

Abstract: This diploma thesis focuses on the stylistic analysis of the language of advertisement. The research was conducted by analysing the corpus of 100 recent alcoholic commercial slogans. The methods used were quantitative and qualitative. The methods were chosen intentionally to compare the frequency of the language elements and the interpretation of manipulative tendencies. The work is divided into theoretical and empirical parts. In the theoretical part all the important terms and definitions of linguistic and stylistic elements are defined. The first part focuses mainly on definitions of advertisement and most typical media used by advertising. The further chapters discuss the language functions and last but not least all stylistic levels are systemized as a model for the analysis. The empirical part deals with analysis and interpretations of the results. On the basis of the results of this research, it can be concluded that the usage of figures of speech is a typical characteristics of alcohol commercials. Moreover, the most used tense was a present tense in exclamative or declarative utterances. The research confirmed my expectation that advertisers try to convince the customers by language manipulations mainly with ambiguous meanings.

Keywords: Jazyk reklamy, reklama na alkohol, lingvistická analýza, alkoholový slogan, jazykové prostředky, language of advertisement, alcohol commercial, linguistic analysis, alcohol slogans, linguistic means

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2016
  • Vedoucí: doc. Mgr. Olga Dontcheva-Navrátilová, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Renata Povolná, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 3. 2019 11:43, 13. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz