Eva Štoudková

Disertační práce

Řízení bezpečnosti organizace pomocí systémového řízení procesů

Safety Management Organization Using the System Management Processes
Anotace:
V současnosti jsou kladeny stále větší požadavky na zajištění komplexní bezpečnosti v organizaci, která má být v souladu s právním rámcem a vnitřními směrnicemi a musí být možná kontrola všech přijatých opatření. Tedy zajištění komplexní bezpečnosti tak, aby zaměstnanci v top managementu, kteří nemají odborné povědomí o jednotlivých oblastech bezpečnosti, mohli s jistotou kontrolovat práci svých (podřízených …více
Abstract:
At present there are greater requirements to ensure a comprehensive security in the organization to be in accordance with the statutory legislation and internal guidelines. The control of all measures must be enabled. It covers ensuring the complex safety so that the top management employees who have no specialized knowledge of the various areas of a security are able to check the work of their (subordinate …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 9. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 2. 2016
  • Vedoucí: Michail Šenovský
  • Oponent: Jaroslav Nenadál, Milan Oravec, Vladimír Adamec

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta bezpečnostního inženýrství

Doktorský studijní program / obor:
Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Požární ochrana a bezpečnost