Branislav Hric

Disertační práce

Vývoj senzorového uzlu pro multikomponentní detekci plynů

Development of sensor node for multi-component gas detection
Anotace:
Abstrakt Hric, Branislav, Vývoj senzorových sítí pro multikomponentní detekci plynů. Ostrava 2018. Disertační práce. VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství. Vedoucí práce: doc. Ing. Ivana Bartlová, CSc. Zlepšení současných metod a hledání nových způsobů monitorování nebezpečných látek a směsí jsou důležitou oblastí výzkumu. Vývoj a testování různých detekčních technik …více
Abstract:
Abstract Hric, Branislav, Development of sensor networks for multi-component gas detection. Ostrava 2018. Dissertation thesis. VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Safety Engineering. Thesis supervisor: doc. Ing. Ivana Bartlová, CSc. Improving current methods and finding new ways to monitor hazardous substances and mixtures is an important area of research. The development and testing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 11. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 4. 2019
  • Vedoucí: Ivana Bartlová
  • Oponent: Václav Nevrlý, Jan Wild, Milan Oravec

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava