Václav Dedek

Diplomová práce

Typologie postojů vybraných spotřebitelů na trhu potravin

Typology of Selected Consumers’ Attitudes on Food Market
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na tvorbu typologie vybraných generací českých spotřebitelů na trhu potravin z hlediska vlivu aktivit souvisejících s ekologickou udržitelností. Těmito vybranými generacemi jsou generace Z a generace Y. Cílem této diplomové práce je návrh typologie, návrh doporučení pro vzniklé segmenty, provedení mezigeneračního srovnání a zkoumání vybraných relevantních aspektů nákupního …více
Abstract:
This Master thesis is focused on developing the typology of selected generations of Czech consumers on the food market according to ecological sustainable activities. These selected generations are generation Z and generation Y. The aim of this Master thesis is to develop the typology, propose suggestions for developed segments of consumers, realize intergenerational comparison and exploring selected …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2020
  • Vedoucí: Jana Hodulová
  • Oponent: Martina Příhodová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava

VŠB – Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketing a obchod