Libor VOHANKA

Bakalářská práce

jQuery - vytvoření pluginu pro manipulaci se stromem štítků

jQuery - creating of plugin for handling with tree of tags
Anotace:
Cíl mé bakalářské práce byl vytvořit plugin pro jQuery framework. Plugin načte strukturu štítků z databáze a s vyuţitím stromové struktury je zobrazí v prohlíţeči. Dále umoţní přidávat, upravovat a mazat štítky. Změny ve stromu jsou prováděny s vyuţitím kontextového menu. Po provedení kaţdé akce je výsledek uloţen zpět do databáze. V pluginu je také jednoduchá správa predikátů tagů.
Abstract:
Goal of my bachelor thesis is to make a plugin for jQuery framework. Plugin loads tags structure from database and display them in web browser using tree structure. Then there is an option to add, edit and delete tags. Changes in the tree are performed using the contextual menu. After each of these operations is the result saved back to database. There is also included a simple administration of predicates …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Martin Dostal

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VOHANKA, Libor. jQuery - vytvoření pluginu pro manipulaci se stromem štítků. Plzeň, 2013. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta aplikovaných věd

Bakalářský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Informatika

Práce na příbuzné téma