Kateřina Šafránková

Diplomová práce

Zpracování sebehodnotící zprávy typu START v rámci Modelu excelence EFQM

Self Assessment Report of Model START in the Frame of EFQM Excellence
Anotace:
Diplomová práce se zabývá sebehodnocením společnosti pomocí modelu excelence EFQM. V teoretické části je popsána hodnocená společnost a její systém řízení. Následuje charakteristika a popis modelu EFQM. Praktická část se zabývá hodnocením společnosti pomocí dotazníku s následným vyhodnocením a zpracováním silných a slabých stránek. Nedílnou součástí jsou návrhy oblastí pro zlepšení.
Abstract:
This master’s thesis deals with the self-assessment of society through the EFQM excellence model. In the theoretical section describes rated company and its management system. The following is a description of the characteristics of the EFQM model. The practical part deals with the evaluation of the company using a questionnaire with subsequent evaluation and processing strengths and weaknesses. An …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2014
  • Vedoucí: Alena Labodová
  • Oponent: Václav Dorazil

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava